Obowiązek informacyjny
Zgodnie  z  nowym Rozporządzeniem Ogólnym o  Ochronie  Danych  Osobowych (RODO), które weszło z dniem 25.05.2018 r., zaktualizowaliśmy nasze zapisy dotyczące ochrony danych, aby chronić prywatność klientów i wykorzystywać ich dane we właściwy sposób. Poniżej przedstawiamy informację na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych klientów.
1.      Przetwarzanie danych osobowych            

a) Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych jest Maria Wietecha Lalik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MWL Maria Wietecha Lalik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9930480223 ul. Obozowa 116/1130-383 Kraków, 604207129 , administrujący sklepem internetowym pod adresem www.swiataugusta.pl.
b) Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych:   kontakt@swiataugusta.pl  lub korespondencyjnie na adres siedziby.
2.      Cel przetwarzania danych
Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja umów łączących Administratora Danych z klientami oraz działania marketingowe.
3.      Podstawa prawna przetwarzania danych
Dane Osobowe będą̨ przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne:        

a) w zakresie realizacji umowy art. 6 ust.1 lit. b oraz f  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, to jest w ramach wykonania umowy oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość́ informowania o wszelkich sprawach związanych z umową (dalej jako „RODO”);
b) w zakresie realizacji celów marketingu towarów i usług art. 6 ust.1 lit. a   Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, to jest w ramach kontaktowania się w sprawie przedstawienia oferty handlowej.    
4.      Odbiorcy danych
Dostęp do Danych Osobowych mogą̨ mieć następujący odbiorcy danych:
– upoważnieni pracownicy Administratora,           
– usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług, np. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.   
– podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa;
– dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń́ (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).
5.      Okres przechowywania danych
– w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 ust. a) przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą̨ może dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (termin przedawnienia), który wynosi maksymalnie 10 lat od dnia wykonania umowy.
– w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 ust. b) przez okres do czasu odwołania zgody.
6.      Zasady gromadzenia danych
a) Podanie Danych Osobowych przez osobę̨, której dane dotyczą̨ jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizację umowy. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres siedziby, numer telefonu, adres mailowy.
b) W czasie korzystania z serwisu www.swiataugusta.pl są zbierane w sposób ograniczony pliki cookie. System zbiera dane o interakcjach z towarami (wyświetlenia produktu, dodanie do porównania, dodanie do ulubionych, dodanie do koszyka, ocena produktu, zamówienie towaru). Dzięki stosowaniu tej metody możemy przedstawić klientom ciekawe produkty, którymi mogą być zainteresowani, a także zapewniamy wygodne korzystanie z naszego systemu zakupowego. Na bazie w ten sposób zebranych informacji identyfikacja osoby jest niemożliwa. Nie przechowujemy IP ani żadnych danych osobowych. 
c) W celu rezygnacji ze zbierania informacji o sobie na podstawie plików cookies o czym mowa w pkt 6 lit b. wystarczy odpowiednio ustawić preferencje dot. plików cookies w przeglądarce internetowej.
d) Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


7.      Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą̨ może skorzystać́ z następujących praw:
a) prawa do zadania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
e) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną danych osobowych.
f) Osoba, która złożyła wniosek lub zadanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać́ poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań́ związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwiają̨ weryfikację jej tożsamości.
8.      „Kup z Twisto” – „Informacja administratora danych osobowych sporządzona na podstawie art. 13. ust. 1. i 2. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)”

8.1.      Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

8.2.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: 

 • ING Bank Śląski S.A.
 • Twisto Polska sp. z o.o. 

8.3.      ​​W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym. 
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.
 
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.